Tartalom megjelenítő

Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

 

1. A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak azzal, hogy az itt használt fogalmak az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) fogalomrendszerével megegyeznek.

Adatkezelő: NFFKÜ – Nemzetközi Fejlesztési és Forráskoordinációs Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1037 Budapest, Montevideo u. 16. A. ép.)

Érintett: az Adatkezelő, mint az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakának végrehajtási rendjéről szóló 326/2012. (XI.16.) Korm. rendelet 3. § 100. pontja szerinti végrehajtó ügynökség érdekeltségi körébe tartozó kedvezményezett szervezet vagy intézmény azon kapcsolattartója, aki pályázat benyújtásának céljából a https://nora.norvegalap.hu/ felületen adatait regisztráció útján, a jelen okirat szerinti használat céljára Adatkezelő számára megadja. Valamint érintett azon magánszemély, aki a www.norvegalap.hu weboldal erre a célra létrehozott felületén regisztrációval nyilatkozik róla, hogy a Norvég és EGT Alapok kapcsán hírleveles tájékoztatásra tart igényt.

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett külön írásbeli engedély nélkül, a regisztrációval kifejezett hozzájárulását adja az jelen okirat szerinti adatkezeléshez.

2. Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli.

3. A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

4. Az adatkezelés célja: kapcsolattartás az Érintettel, hírlevél küldés a megadott elérhetőségekre, tájékoztatás az EGT és Norvég Alapok témaköreiben.

5. Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek önkéntes és közvetlen hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pont).

6. Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, képviselt szervezet, érdeklődési preferencia)

7. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés jelen okirat szerinti céljának, továbbá hogy az adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes legyen. Az adatkezelés során az Adatkezelő köteles biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és az adatok naprakészségét, valamint hogy az Érintettet az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

8. Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul. Adatkezelő vállalja, hogy az adatokat harmadik személy nem továbbítja az Érintett előzetes hozzájárulása nélkül.

9. Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés céljának fennállása, azaz a kapcsolattartás céljának megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

10. Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult személyes adatainak helyesbítését, illetve a kezelés illetve használat megszüntetését kérni. Érintett e jogait ingyenesen, a hirlevel@norvegalap.hu e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 25 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli válasznak minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz. Az Érintettnek jogában áll bírósághoz fordulni a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén.

Az adatkezelést az adatkezelő a Nemzeti Adatkezelési és Információszabadság Hatóságánál bejelentette.